آخرین مقالات

شاخص Cronex_Impulse_MACD با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

شاخص CyberCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص CyberCycle.mq5 ...

شاخص ColorSchaffMomentumTrendCycle اجرا به عنوان یک دنباله از شمعدان. شمعدان عنوان یک نتیجه از های timeseries قیمت مربوطه پردازش توسط الگوریتم ColorSchaffMomentumTrendCycle به نظر می رسد. در خیلی...

شاخص ColorSchaffTrendCycle اجرا به عنوان یک دنباله از شمعدان. شمعدان عنوان یک نتیجه از های timeseries قیمت مربوطه پردازش توسط الگوریتم ColorSchaffTrendCycle به نظر می رسد. در خیلی...

شاخص ColorSchaffTriXTrendCycleCandle اجرا به عنوان یک دنباله از شمعدان. شمعدان عنوان یک نتیجه از های timeseries قیمت مربوطه پردازش توسط الگوریتم ColorSchaffTriXTrendCycleCandle به نظر می رسد. در خیلی...

شاخص ColorSchaffRSITrendCycle اجرا به عنوان یک دنباله از شمعدان. شمعدان عنوان یک نتیجه از های timeseries قیمت مربوطه پردازش توسط الگوریتم ColorSchaffRSITrendCycle به نظر می رسد. در خیلی...

شاخص ColorSchaffWPRTrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

شاخص ColorSchaffTriXTrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

شاخص ColorSchaffRVITrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

شاخص ColorSchaffRSITrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...