در ابتدا توسط نیکولای Kositsin نوشته شده و در سمت راست نمودار به خطوط طرح تنظیم, کاهش تعداد خطوط بیش از ...

شاخص ColorSchaffMomentumTrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffMomentumTrendCycle.mq5 ...

شاخص ColorSchaffMFITrendCycle با گزینه انتخاب بازه زمانی موجود در پارامترهای ورودی: ورودی ENUM_TIMEFRAMES بازه زمانی = PERIOD_H4; // شاخص دوره چارت (بازه زمانی) شاخص نیاز به شاخص ColorSchaffMFITrendCycle.mq5 ...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر WPR با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر RVI با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر MFI با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر TRIX با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر حرکت با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

شاخص Schaff روند چرخه بر اساس تفاوت بین دو نوسانگر RSI با دوره های مختلف.   MT5 شاخص - Download Instructions is a Metatrader 5...

این شاخص ایجاد شخص از قیمت خطوط افقی در فاصله زمانی خاص در نمودار. این خطوط در قیمت تجارت عمل بسیار مفید است. به منظور...