ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ

ຕົວຊີ້ວັດ Cronex_Impulse_MACD ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

ຕົວຊີ້ວັດ CyberCycle ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ CyberCycle.mq5 ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffMomentumTrendCycle ປະຕິບັດເປັນລໍາດັບຂອງແທ່ງທຽນ. ທຽນໄຂປາກົດເປັນຜົນມາຈາກການ timeseries ລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການໂດຍຂັ້ນຕອນວິທີ ColorSchaffMomentumTrendCycle ໄດ້. ໃນຈໍານວນຫຼາຍ ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffTrendCycle ປະຕິບັດເປັນລໍາດັບຂອງແທ່ງທຽນ. ທຽນໄຂປາກົດເປັນຜົນມາຈາກການ timeseries ລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການໂດຍຂັ້ນຕອນວິທີ ColorSchaffTrendCycle ໄດ້. ໃນຈໍານວນຫຼາຍ ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffTriXTrendCycleCandle ປະຕິບັດເປັນລໍາດັບຂອງແທ່ງທຽນ. ທຽນໄຂປາກົດເປັນຜົນມາຈາກການ timeseries ລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການໂດຍຂັ້ນຕອນວິທີ ColorSchaffTriXTrendCycleCandle. ໃນຈໍານວນຫຼາຍ ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffRSITrendCycle ປະຕິບັດເປັນລໍາດັບຂອງແທ່ງທຽນ. ທຽນໄຂປາກົດເປັນຜົນມາຈາກການ timeseries ລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການໂດຍຂັ້ນຕອນວິທີ ColorSchaffRSITrendCycle ໄດ້. ໃນຈໍານວນຫຼາຍ ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffWPRTrendCycle ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffTriXTrendCycle ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffRVITrendCycle ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

ຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffRSITrendCycle ມີທາງເລືອກເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ENUM_TIMEFRAMES ໄລຍະເວລາ = PERIOD_H4; // ໄລຍະເວລາຕາຕະລາງຕົວຊີ້ວັດ (ຂອບ​ເວ​ລາ) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຊີ້ວັດ ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...