BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chỉ số Cronex_Impulse_MACD với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

Chỉ số CyberCycle với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số CyberCycle.mq5 ...

Chỉ số ColorSchaffMomentumTrendCycle thực hiện như một chuỗi các chân nến. Chân nến xuất hiện như là một kết quả của chuỗi thời gian giá có liên quan xử lý bởi các thuật toán ColorSchaffMomentumTrendCycle. Trong nhiều ...

Chỉ số ColorSchaffTrendCycle thực hiện như một chuỗi các chân nến. Chân nến xuất hiện như là một kết quả của chuỗi thời gian giá có liên quan xử lý bởi các thuật toán ColorSchaffTrendCycle. Trong nhiều ...

Chỉ số ColorSchaffTriXTrendCycleCandle thực hiện như một chuỗi các chân nến. Chân nến xuất hiện như là một kết quả của chuỗi thời gian giá có liên quan xử lý bởi các thuật toán ColorSchaffTriXTrendCycleCandle. Trong nhiều ...

Chỉ số ColorSchaffRSITrendCycle thực hiện như một chuỗi các chân nến. Chân nến xuất hiện như là một kết quả của chuỗi thời gian giá có liên quan xử lý bởi các thuật toán ColorSchaffRSITrendCycle. Trong nhiều ...

Chỉ số ColorSchaffWPRTrendCycle với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

Chỉ số ColorSchaffTriXTrendCycle với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

Chỉ số ColorSchaffRVITrendCycle với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

Chỉ số ColorSchaffRSITrendCycle với các tùy chọn lựa chọn khung thời gian có sẵn trong các thông số đầu vào: đầu vào ENUM_TIMEFRAMES khung thời gian = PERIOD_H4; // thời gian biểu đồ chỉ số (khung thời gian) Chỉ số đòi hỏi chỉ số ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...